Verslag informatieavond 8 juni 2017

geplaatst in: Nieuws | 0

Op donderdag 8 juni 2017 was de eerste informatieavond van Parentibus. Deze avond was bedoeld voor ouders van kinderen op de Leonardo-afdeling. Dat was ook de locatie van dit evenement. Er was een grote opkomst!

Opening

Na de inloop met koffie, thee en heerlijke cupcakes werd de avond geopend door Dennis Assink, directeur van CJBS De Kloostertuin. Dat was snel bekeken, want binnen een minuut gaf hij het woord over aan Albert Velthuis, voorzitter van het College van Bestuur van COG Drenthe. Beide heren (en de organisaties die zij vertegenwoordigen) steunen van harte het initiatief tot de oprichting van Parentibus.

Voorzitter

Vervolgens ging het woord naar Petra Moget, voorzitter van Parentibus. Zij vertelde over de achtergrond en het ontstaan van Parentibus. Die geschiedenis gaat terug tot 2010. Aanvankelijk was de oudervereniging er voor ondersteuning van het HB-onderwijs en de leerkrachten, de communicatie tussen ouders en school, en een politieke lobby. In de jaren daarna kwamen daar de ‘ouderacademie’ bij, en een klankbord- en klachtencommissie.

In 2015 verbood de schoolinspectie de verplichte ouderbijdrage. Die werd daarmee een vrijwillige bijdrage. Dit gaf een terugloop in inkomsten, met als gevolg dat de groepen groter zouden moeten worden om de financiering rond te krijgen. De oudervereniging vond dit zeer verontrustend en wilde dit beslist voorkomen. Daarom kwam het volgende idee om de ouderbijdrage veilig te stellen: als school ouders niet mag verplichten, kunnen ouders toch zichzelf verplichten? Daarmee zou de toekomst van de Leonardo-afdeling met de huidige groepsgrootte voor de komende jaren veiliggesteld kunnen worden.

Uit een enquête onder alle ouders van kinderen op de Leonardo-afdeling bleek dat meer dan 80% het hier mee eens was. Daarop hebben de school en de oudervereniging gekozen voor deze opzet. In eerste instantie zou de Stichting Vrienden van Leonardo Assen opgaan in Parentibus. Voortschrijdend inzicht leerde dat het voordelen heeft om de oudervereniging Parentibus en de Stichting Vrienden van Leonardo Assen apart naast elkaar te laten bestaan.

Penningmeester

Na deze inleiding door Petra was het woord aan de penningmeester van Parentibus, Marco Haan.

Tot nu toe betaalden ouders een vrijwillige bijdrage aan de school. Vanaf nu gaat Parentibus er voor zorgen dat dat geld wordt opgehaald, door alle ouders te vragen een kindsponsorcontract te ondertekenen. Als alle ouders dat doen voor elk kind op de Leonardo-afdeling is er genoeg geld om de afdeling in de lucht te houden. Deze geldstroom loopt via de Stichting Vrienden van Leonardo Assen. De stichting heeft een ANBI-status. Giften aan de Vrienden (dus ook het bedrag van het kindsponsorcontract) zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over de fiscale aspecten staat op https://vvla.nl/kindsponsorcontract/.

Het lidmaatschap van de oudervereniging Parentibus staat los van het kindsponsorcontract. Je wordt lid van Parentibus vanwege de vele activiteiten en de bredere doelstelling van Parentibus: voltijds HB-onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het  noorden van Nederland.

Het kindsponsorcontract is voor komend jaar:

 • € 375 per kind waarvoor al eens het instapbedrag van € 1.125 is betaald
 • € 575 per kind waarvoor dat niet het geval is
 • een lager bedrag voor wie niet in staat is dat te betalen, in overleg
 • betaling is mogelijk in 1, 3 of 8 termijnen.

Ouderacademie

Vervolgens kreeg Karin Sijbring het woord, om te vertellen over de ouderacademie. De ouderacademie is een van de commissies van Parentibus. De ouderacademie bestaat uit een kern van 5 ouders met kinderen op de Leonardo-afdeling. Daarnaast wordt regelmatig samengewerkt met nog meer ouders.

Karin gaf een overzicht van komende bijeenkomsten die interessant kunnen zijn voor ouders. Uitgebreide informatie staat in de Agenda op deze website. In het kort:

 • maandag 3 juli 2017, in samenwerking met Ouderplatform Volgbaar Onderwijs, een thema-avond Passend onderwijs, zo zit dat ouders!
 • zaterdag 30 september Speeldag HB
 • donderdag 5 oktober Opening Parentibus op de Dag van de Leraar
 • najaar 2017 Ouderavond voor ouders van de groepen 7 en 8: Je kind naar de middelbare school

Vervolgens werd een aantal mensen nog eens extra in het zonnetje gezet:

 • Petra Moget als scheidend voorzitter, voor haar tomeloze en belangeloze inzet: zonder haar zou er geen Parentibus geweest zijn.
 • Herma Egberts: die als grafisch ontwerpster van klarekijk.nl samen met Karin Sijbring de huisstijl van Parentibus heeft ontworpen.
 • Martin Velthuizen van KroonMarketing de website heeft gerealiseerd en het onderhoud verzorgt.
 • Eerst Ellen Schuurs en nu Sandra Florindo die de Facebookpagina van Parentibus  zo goed bijhouden.

In het logo van Parentibus komt de samenwerking duidelijk naar voren. School en ouders werken al heel veel samen (luizenouders, leesouders, klassenouders). Maar we zien nog veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor gastlessen, excursies, etc. Daarom wordt op het formulier voor aanmelding als lid van Parentibus ook gevraagd naar het netwerk van de ouders, talenten en belangstelling. Ook wordt gevraagd naar ideeën en suggesties.

Speellokaal

Ter inspiratie hiervoor was het speellokaal op een bijzondere manier ingericht. In het midden tafels met hapjes en ‘bubbels’ om met elkaar te proosten op Parentibus. Aan de wanden posters met de volgende onderwerpen:

1 praktisch in school
2 praktisch voor school
3 leren in de klas
4 leren aan ouders
5 onderling contact ouders
6 voor Parentibus, 4 commissies
7 meer weten, informatie face/boek
8 meer leren, workshop training
9 ik verwacht van school
10 klaagmuur
11 Toppie

Er waren volop Post-Its waar een ieder zijn of haar ideeën, wensen, suggesties etc. op kon schrijven. Die kon je vervolgens op een geschikte poster plakken. Na de gezamenlijke toost werd er volop geschreven en geplakt, en natuurlijk heel veel onderling gepraat.

Het was een bijzonder gezellige en nuttige avond, waar iedereen met veel genoegen op terugkijkt. Parentibus bedankt alle aanwezige ouders voor hun komst! De input van de posters wordt verzameld en verwerkt tot een terugkoppeling. Daarover binnenkort meer. Bedankt voor het meedenken!

De volgende ochtend hoorde een ouder van een leerkracht dat deze zeer blij en verrast was met de uitnodigingsbrief van Parentibus voor 5 oktober.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *